Wszystkie wydarzenia odwołane do 31 maja 2020

Zarządzenie Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie nr.17/20 z dnia 9.04.2020 ws. przedłużenia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 na Uczelni

Zarządzenie Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie nr. 17/20 z dnia 9.04.2020 ws. przedłużenia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 na Uczelni

Zgodnie z rekomendacjami władz państwowych oraz w nawiązaniu do Zarządzenia nr. 15/20 z dnia 24.03.2020 r., Rektor Akademii Sztuki zarządza, co następuje:

§ 1

 1. Przedłuża się zawieszenie wszystkich form zajęć dydaktycznych wymagających kontaktów osobistych do dnia 30.04.2020 r. włącznie, z możliwością przedłużenia.
 2. Przedłuża się zamknięcie infrastruktury dydaktycznej Akademii Sztuki w Szczecinie dla studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych i gości do pracy dydaktycznej i badawczej do dnia 3.05.2020 r. włącznie z możliwością przedłużenia.
 3. Podtrzymuje się do odwołania zawieszenie udzielonych wcześniej zgód na korzystanie z pracowni i innych przestrzeni Akademii.
 4. Przedłuża się zawieszenie wyjazdów służbowych studentów i pracowników, oraz przyjazdy studentów i pracowników w ramach wymian międzynarodowych do dnia 3.05.2020 r. włącznie, z możliwością przedłużenia.

§ 2

 1. W okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1, pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii Sztuki w Szczecinie prowadzą zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia.
 2. W ramach oprogramowania dostępnego dla wszystkich pracowników Uczelni, wykorzystać można w celu prowadzenia zajęć na odległość programy Sharepoint, Teams, Notes klasowy. Istnieje także możliwość korzystania z narzędzi platformy Google – w celu jej uruchomienia prosimy o kontakt z Działem IT (it@akademiasztuki.eu)
 3. Dopuszczalne są także wszelkie inne formy komunikacji nie wymagające osobistego kontaktu.

§ 3

 1. Odwołuje się  wszystkie zaplanowane wydarzenia organizowane i współorganizowane przez Uczelnię, jak i te organizowane przez podmioty zewnętrzne w budynkach uczelni do dnia 31 maja 2020 włącznie, z możliwością przedłużenia.

§ 4

 1. Wszystkie pozostałe postanowienia Zarządzenia Rektora nr. 15/20 z dnia 24.03.2020 r. pozostają bez zmian.

§ 5

  1. Informujemy także, że wszystkie decyzje odnośnie zaliczeń, sesji i dyplomów zostaną podjęte na nadzwyczajnym spotkaniu Rektora z Dziekanami Kolegiów i pełnomocnikami Rektora, które zaplanowane jest na przyszły tydzień. Wszystkie decyzje podjęte na spotkaniu zostaną opublikowane w osobnym komunikacie.
  2. Prodziekani, Kierownicy Katedr i Zakładów proszeni są o przekazanie Dziekanom swoich pytań, uwag i sugestii w tej kwestii.