Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz „Widzialność/ wizualność obrazu cyfrowego. Pomiędzy fenomenologią a kulturą wizualną”.

Zapraszamy do lektury książki pod redakcją Aleksandry Łukaszewicz Alcaraz pt. „Widzialność/ wizualność obrazu cyfrowego. Pomiędzy fenomenologią a kulturą wizualną”.

Konieczność redefinicji pojęcia obrazu jest obecnie oczywista, ponieważ od niedługiego czasu obcujemy z obrazami pozbawionymi tradycyjnych materialnych ciał, będącymi różnego rodzaju projekcjami. Pociąga to za sobą następujące pytania: jak myśleć dziś o obrazie?, w czym się uobecniają obrazy?, jaki jest status ich istnienia?, jak ich nagromadzenie formujące współczesną ikonosferę wpływa na charakter naszego poznania, jego formę i treść? Niewątpliwie obraz jest pewnym szczególnym fragmentem tego, co widzialne, intencjonalnie ukształtowanym i strukturalnie określonym, a jako taki jest formą przejawu świata. Ta forma nie jest statyczna i bierna, ale dynamiczna i aktywna. Należy zatem postawić pytanie o widzialność/wizualność obrazów cyfrowych – o to jak jest ona uwarunkowana, ustrukturyzowana oraz jak działa w swoim środowisku.

“Myślenie, które jest zaprezentowane w niniejszej antologii, wychodzi od obrazu i skupia się na przejściu obrazu w postać cyfrową, elektroniczną, immaterialną, a także na konsekwencjach tego stanu rzeczy dla refleksji ontologicznej nad istotą obrazu. Chociaż uważam za istotne rozważania dotyczące sposobów funkcjonowania i wpływu oraz zarządzania współczesnymi obrazami otaczającymi nas w ikonosferze, tj. obrazów medialnych, obecnych w sieci internetowej, w smartfonach, ponieważ poszerzają one zakres krytycznej refleksji nad epistemiczną rolą obrazów technicznych, to prezentowana publikacja ma inaczej określony cel teoretyczny, a jej zadaniem jest badanie fenomenologiczne obrazów cyfrowych, które istnieją w przestrzeni kulturowej.
(….)
Poszczególne artykuły, które czytelnik napotka w lekturze, stanowią nie proste zestawienie tekstów o obrazach cyfrowych, lecz autorskie przedstawienie teoretyczne problematyki widzialności/wizualności cyfrowej. Przechodzi ono stopniowo od rozgraniczenia pojęć „widzialność” i „wizualność” na gruncie fenomenologii i studiów kulturowych (Murawska), przez analizę uwarunkowań kulturowych sfery widzialności cyfrowej na przykładzie wideo promocyjnego Polski (Salwa), rozważania dotyczące zasadniczej immaterialności dzieła sztuki, w tym sztuki wykonywanej przy użyciu nowych technologii (Schollenberger), analizę wewnętrznych strukturalnych relacji w obrazie cyfrowym i jego relacji z podmiotami w świecie (Łukaszewicz Alcaraz), odniesienie obrazu cyfrowego do antropologii obrazu Hansa Beltinga w kontekście kategorii prezentacji (Chmielecki), case study zdjęć z iPhone’a codzienności wojennej w Afganistanie (Kukiełko-Rogozińska), perspektywę dostrzegającą historyczne związki nauki i obrazowania z wykorzystaniem maszyn widzenia oraz określającą postawę twórczą współczesnego malarza jako „inżyniera obrazu” (Romańczuk) – po próbę zarysowania całości pola badawczego dla studiów nad obrazem, które pozostaje przedsięwzięciem interdyscyplinarnym i transdyscyplinarnym, tak jak ta książka, łącząca ujęcia filozoficzne, kulturoznawcze i socjologiczne”
– fragment Wstępu autorstwa Aleksandry Łukaszewicz Alcaraz.

Redakcja naukowa: Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz
Recenzja naukowa: Ryszard Kluszczyński
Redkacja językowa i korekta w języku polskim: Izabela Krupa
Korekta w języku angielskim abstraktów i biogramów: Elizabeth Gagnon
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów
Akademia Sztuki w Szczecinie, Szczecin 2016

*
Szczególnie zachęcamy do lektury tekstów pracowników Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów:
– Aleksandry Łukaszewicz Alcaraz: „Obraz cyfrowy poza reprezentacją i narracją w perspektywie kultury wizualnej Williama J. Thomasa Mitchella oraz estetyki formalnej Lamberta Wiesinga”:
– Zbigniewa Romańczuka: „Osobliwość obrazu – technologie cyfrowe i ich implikacje w sposobie generowana nowych zjawisk wizualnych

*
Książka dostępna jest w Mediatece.